zhī
n. goblet
* * *
zhi1
goblet
* * *
卮|卮 [zhī] goblet

Chinese-English dictionary. . 2013.

Look at other dictionaries:

 • — zhī ㄓ 1.古代盛酒器。 《禮記‧內則》: “敦牟卮匜。” 鄭玄 注: “卮匜, 酒漿器。” 宋 洪邁 《夷堅乙志‧九華天仙》: “異景無窮, 好閑吟滿酌金卮。” 《漢書‧高帝紀上》: “上奉玉卮為太上皇壽。” 顏師古 注: “卮, 飲酒圓器也。” 清 蒲松齡 《聊齋志异‧仙人島》: “眾大笑。 桓 怒訶之, 因而自起泛卮, 謝過不遑。” 2.野生植物名。 紫赤色, 可製胭脂。 …   Big Chineese Encyclopedy

 • — I 巵 zhī (1) 古代一种盛酒器。 圆形。 容量四升 [a container for h olding wine] 赐之卮酒。 《史记·项羽本纪》 (2) 又 奉卮酒为寿。 (3) 又 与半卮酒。 (4) 又 卮酒安足辞。 (5) 又如: 举厄(举起酒器) II …   Advanced Chinese dictionary

 • — 拼音: zhi 解释: 1. 古代盛酒的器具。 史记·卷八·高祖本纪: “高祖奉玉卮, 起为太上皇寿。 ”宋·苏轼·南乡子·寒雀满疏篱词: “忽见客来花下坐, 惊飞。 蹋散芳英落酒卮。 ” 2. 量词。 古代计算酒器所装液体的单位。 相当于“杯”。 初刻拍案惊奇·卷六: “官人感夫人盛情, 特备一卮酒谢夫人。 ”1 …   Taiwan national language dictionary

 • — 拼音:zhi 1. 古代盛酒的器具。 史記·卷八·高祖本紀: “高祖奉玉卮, 起為太上皇壽。” 宋·蘇軾·南鄉子·寒雀滿疏籬詞: “忽見客來花下坐, 驚飛。 蹋散芳英落酒卮。” 2. 量詞。 古代計算酒器所裝液體的單位。 相當於“杯”。 初刻拍案驚奇·卷六: “官人感夫人盛情, 特備一卮酒謝夫人。” 1 …   Taiwan traditional national language dictionary

 • — zhī (1) ㄓˉ (2) 古代盛酒的器皿: ~言(卮不灌酒就空仰着, 灌满酒就倾斜, 没有一成不变的常态, 如同说话没有主见或定见。 后常用为对自己著作的谦辞, 如《诸子~~》) (3) 古同 栀 , 栀子。 (4) 郑码: PDAY, U: 536E, GBK: D8B4 (5) 笔画数: 5, 部首: 厄, 笔顺编号: 33155 …   International standard chinese characters dictionary

 • — <危>  垝  跪  硊  詭  恑  佹  脆  桅  臲  卼  鮠  姽  诡  卮  栀  卺  …   The searching index of Chinese characters according to the Russian graphical system of Rosenberg and Kolokolov

 • 卮言 — 自然隨意之言。 一說為支離破碎之言。 語出《莊子‧寓言》: “卮言日出, 和以天倪。” 成玄英 疏: “卮, 酒器也。 日出, 猶日新也。 天倪, 自然之分也。 和, 合也……無心之言, 即卮言也。 是以不言, 言而無係傾仰, 乃合於自然之分也。 又解: 卮, 支也。 支離其言, 言無的當, 故謂之卮言耳。”後人亦常用為對自己著作的謙詞, 如《藝苑卮言》、《經學卮言》。 清 秦篤輝 《平書‧文藝下》: “理以無枝葉為上, 文以有波瀾為上。 枝葉, 非波瀾也, 理外之卮言耳。” 清 魏源… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 卮酒 — 猶言杯酒。 《史記‧項羽本紀》: “ 項王 曰: ‘壯士, 賜之卮酒。 ’” 清 昭槤 《嘯亭續錄‧大蒙古包宴》: “上親賜卮酒, 以及新降諸王、貝勒、伯克等, 示無外也, 俗謂之大蒙古包宴。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 卮酒 — 拼音: zhi jiu3 解释: 一杯酒。 战国策·齐策二: “楚有祠者, 赐其舍人卮酒。 ”史记·卷七·项羽本纪: “沛公奉卮酒为寿, 约为婚姻。 ” …   Taiwan national language dictionary

 • 卮酒 — 拼音:zhi jiu3 一杯酒。 戰國策·齊策二: “楚有祠者, 賜其舍人卮酒。” 史記·卷七·項羽本紀: “沛公奉卮酒為壽, 約為婚姻。” …   Taiwan traditional national language dictionary

 • 卮言 — 拼音: zhi yan2 解释: 无头无尾、 支离破碎的言辞。 庄子·天下: “以卮言为曼衍, 以重言为真, 以寓言为广。 ”后亦作为对自己作品的谦词。 …   Taiwan national language dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.